Close

Laitoksen lähestyessä ennustetun elinkaarensa loppua, voi sen käyttöikää jatkaa modernisoinnin eri keinoin.

Tarjoamme modernisointipalveluja kaikenkokoisille ja -tyyppisille energialaitoksille.

Tyypillisesti modernisoinnilla pyritään esimerkiksi nostamaan laitoksen tehoa, pidentämään sen käyttöikää tai parantamaan päästöjen hallintaa. Yksinkertaisimmillaan modernisointi voi tarkoittaa esimerkiksi laitoksen parametrien säätöä tai palamisen optimointia. Laajimmillaan vanhasta laitoksesta jää jäljelle vain rakennukset ja perustukset.

Milloin modernisointi on tarpeen?

Esimerkiksi silloin, kun iäkkään laitoksen käytettävyys alkaa heikentyä, käyttö- ja kunnossapitokustannukset kasvavat, laitekanta ja käyttövaatimukset vaativat uusimista lainsäädännön muuttuessa tai kun kriittiset komponentit muodostavat pullonkaulan tuotannolle.

Tyypillisiä modernisointikohteitamme ovat osat, joihin kohdistuu jatkuvaa kulutusta ja joissa vikaantumistiheys iän myötä helposti kasvaa. Näitä ovat muun muassa polttoaineen vastaanottoon ja syöttöön liittyvät osat, tulipesät, kattilat ja muut painelaitteet sekä oheisjärjestelmät.

Teemme myös laitosten ohjaus-, logiikka- ja automaatiojärjestelmien modernisointia. Laitoksen kytkeminen kokonaisvaltaiseen PlantSys-palvelualustaamme mahdollistaa energiantuotannon etäohjauksen, kunnossapidon digitalisoimisen sekä laitoksen optimointia ja päätöksentekoa tukevan datan keräämisen. Jatkossa tuotannon tehokkuutta sekä laitoksen yleistä suorituskykyä voidaan parantaa esimerkiksi tekoälyavusteisen, ennustavan analytiikan ja ohjeistamisen avulla.

Miksi modernisointi on hyvä vaihtoehto?

Kun vanhaa laitosta modernisoidaan, on perusinfra eli esimerkiksi perustukset, rakennukset, polttoaineen syöttö- sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät jo valmiiksi olemassa. Uutta laitosta rakennettaessa ne muodostavat noin 30 prosenttia laitoksen hinnasta. Kustannussäästöt modernisoinnissa voivat siis olla huomattavat verrattuna uuteen laitokseen.

Lisäksi energiantuotantoa koskeva lainsäädäntö uudistuu ja kiristyy jatkuvasti, ja esimerkiksi uusiutuvan energian raaka-aineisiin liittyvät päätökset vaikuttavat energiayhtiöiden investointipäätöksiin merkittävästi.

Vanha laitos voidaan modernisoimalla päivittää nykyiset laiteasetukset täyttäväksi ja näin ostaa lisäaikaa suurempien investointien suunnittelulle.