Close

Vastuullisuustavoitteet

Asetamme vastuullisuustavoitteita jatkuvan parantamisen takaamiseksi.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat toimintaperiaatteemme, sekä määritellyt vastuullisuustyön painopisteet ja asetetut vastuullisuustavoitteet.

Suoritamme olennaisuusarvioinnin sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille joka kolmas vuosi selvittääksemme mitä sidosryhmämme pitävät olennaisena taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden osalta.

Asetamme vastuullisuustavoitteita olennaisten teemojen ympärille ja raportoimme edistymisestä osana emoyhtiömme Partneran vuosittaista vastuullisuusraportointia. Asetamme vastuullisuustavoitteita parantaaksemme toimintaamme hallinnollisten, sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien osalta jatkuvasti.

Painopisteet

Vastuullisuustavoitteemme on asetettu viimeisimmän olennaisuusarvioinnin tulosten perusteella määriteltyjen vastuullisuustyön painopisteiden mukaisesti:

  1. Henkilöstön sitouttaminen, koulutus ja osaamisen kehittäminen – paras paikka työskennellä
  2. Turvallinen työpaikka
  3. Puhtaan energian ratkaisujen kehittäminen ja toimitus – Uusituvien energianlähteiden käytön lisääminen sekä kiertotalouden edistäminen
  4. Hiilijalanjälkemme ja ympäristövaikutustemme minimointi

Asetetut ympäristövastuutavoitteet tulevaisuudelle liittyvät tuotteidemme ilmastovaikutuksiin, ilmansaasteiden ehkäisemiseen tuotteillamme ja oman toimintamme ilmastovaikutusten minimoimiseen.

Asetetut sosiaalisen vastuun tavoitteet tulevaisuudelle liittyvät työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen kaikissa toiminnoissa, tapaturmien ilmoittamisen ja tiedon saatavuuden varmistamiseen, henkilöstön sitoutumisen parantamiseen ja vastuullisen hankinnan varmistamiseen.

Vastuullisuustavoitteet

TavoiteSaavutukset 2021Edistyminen
Henkilöstön sitoutuminen, koulutus ja kehitys – Best Place to Work
2022 Kysely tasavertaisista mahdollisuuksista.Ei aloitettu
Yhteensä100 aloitetta vuosittain sisältäen aloitteita kaikilta tiimeiltä ja tytäryhtiöiltä.100 aloitteen tavoite on saavutettu kahtena edellisenä vuonna. Vuonna 2020 aloitteita saatiin 124 ja
111 vuonna 2021.
Saavutettu
Aloitteiden käsittelyä on kehitetty: käsittelyaikaa lyhennettiin ja aloitteita käsiteltiin viikoittain.
2025 positiivinen eNPS saavutettuHenkilöstö-, terveys- ja turvallisuusstrategiat päivitettiin.Käynnissä
Turvallinen työpaikka
Nolla tapaturmaa omissa toiminnoissa.ISO 45001 -sertifikaatti saatu alkuvuonna 2022. Tapaturmien selvittämiseen liittyvät käytännöt
uudistettiin.
Ei saavutettu
2025 tapaturmataajuus alle 10Aktiivinen työ turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi aloitettiin lisäämällä viestintää.
2022 tapaturmataajuus alle 15Henkilösuojaimiin liittyvät toimintatavat uudistettiin ja suojainten käyttöä koskevien vaatimusten arviointi on käynnissä.

 

 
Riskienarviointi toteutettiin vuoden 2021 aikana Suomen toimipisteissä sekä Lapuan konepajalla.
Kiuruveden konepajan riskienarviointi on tekeillä. Uusi riskienarvioinnin työkalu/järjestelmä otettiin käyttöön, ja riskienarvioinnista on tullut jatkuva prosessi, jota päivitetään säännöllisesti.
Tapahtumatyyppien ja vakavuuden analysoinnin ja raportoinnin kehittäminen. Raporttien käsittelyn parantaminen.Tapaturmien seurantaa, raportointia ja analysointia koskevien järjestelmien uudistaminen sekä
vastuunjaon tarkistaminen toteutettiin vuonna 2021.
Käynnissä
2022 otetaan käyttöön järjestelmällisesti yhdenmukaistetut raportointi- ja analyysimenetelmät.Raportointia uudistettiin ja laajennettiin vuonna 2021. Raportointiprosessin yhdenmukaistaminen
aloitettiin.
Käynnissä
Vuotuinen sairauslomaprosentti alle 3 %.Ohjelma henkilöstön työkyvyn ja -hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi käynnistettiin yhteistyössä vakuutusyhtiön ja eläkeyhtiön kanssa. Tavoite saavutettiin vuosina 2020 ja 2021.Saavutettu

2022 vähintään 500 ennakoivaa toimenpidettä, mukaan lukien esimerkiksi turvallisuushavainnot ja aloitteet, jotka arkistoidaan ja käsitellään vuosittain turvallisuuskulttuurin parantamiseksi.
Turvallisuuskierrosten, turvatuokioiden sekä turvallisuuteen liittyvien aloitteiden mittaaminen ja
kirjaaminen aloitettiin, mutta se on edelleen painottunut konepajoihin.
Käynnissä
Turvallisuushavaintojen
raportointiin liittyvä viestintä, tuki ja ohjeistus on ensiarvoisen tärkeää.
Turvallisuushavaintojen ilmoittamista on helpotettu, ja vuonna 2021 raportoitiin 143 turvallisuushavaintoa ja 19 työturvallisuusaloitetta.
Raporttien käsittelyprossia on kehitetty. Vuonna 2022 on kiinnitettävä enemmän huomiota viestintään ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen.
Esihenkilöiden vastuuseen liittyvää koulutusta toteutettiin vuonna 2021, ja osaamista syvennetään
myös vuonna 2022 järjestettävissä koulutuksissa.
2023 kaikki aloitteet ja havainnot käsitellään vuosittain, tiedot kaikilta toiminnoilta ja tytäryhtiöiltä.Viestintää on lisätty: toiminto-/tytäryhtiötason tietoja seurataan säännöllisesti henkilöstön infotilaisuuksissa.Käynnissä
Raportointimenettelyjä ja -vastuita on selkeytetty.

2023 tapaturmien raportointi- ja analysointimenetelmien laajentaminen kattamaan (ali)urakoitsijat kaikissa tuotanto- ja asennustyömailla.
Ohjeita ja sopimusmuutoksia on tehty, jotta alihankkijoilta saadaan kerättyä tiedot työtapaturmista.Käynnissä
Vuoden 2025 työterveys- ja työturvallisuuskriteerit asetettu (ali)urakoitsijoille.
Sopimuksiin ja arviointilomakkeisiin on tehty muutoksia työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien tietojen keräämiseksi. Sen avulla voidaan myöhemmin luoda myös työturvallisuutta koskevat kriteerit.
Käynnissä
Puhtaan energian ratkaisujen kehittämien ja toimittaminen
Tavoitteet määritellään vuoden 2022 aikana.Käynnissä
Hiilijalanjäljen minimointi
Konepajojen ostetusta sähköstä 100 % on vihreää vuoden 2021 loppuun mennessä.Konepajojemme energiasopimukset uusittiin vuonna 2021. Vihreää sähköä on käytetty kesäkuusta
2021 alkaen.
Saavutettu
Vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästölaskelmat kattamaan scopet 1&2 sekä osa scope 3 päästöistä
 
Kasvihuonekaasulaskelmat toteutettu vastuullisuusraporttia varten. Tiedoissa on kuitenkin edelleen puutteita, ja Scope 3 -päästöt voitiin laskea vain kategorialle 6, joka koskee liikematkoja.Käynnissä
Määritellä keskipitkän (2030) ja pitkän aikavälin (2050) ilmastostrategia sekä tavoitteet ja niihin liittyvät toimet.
Ympäristövaikutusten minimointi
Vuoden 2022 mittarit ja tavoitteet on asetettu ja toimintasuunnitelmat ovat olemassa.Mittarien ja tavoitteiden asettaminen aikataulutettu Q1/2022.Ei aloitettu
Yhteisyrityksemme kaupallisessa käytössä olevien voimalaitostemme vuoden 2022 hiukkas- ja NOx-päästöt todennettu.Päästömittaukset aikataulutettu Kälviän kaukolämpölaitokselle vuodelle 2022. Muita yhteisyritysten
voimalaitoksia ei ole vielä otettu kaupalliseen käyttöön.
Ei aloitettu
Konepajojen varalämmityksen modernisointi.Nykyiset varakattilat käyttävät kevyttä polttoöljyä, mutta ovat kapasiteetiltaan pieniä.Ei aloitettu
2021 90 % tuotannosta syntyvistä jätteistä kierrätetään ja hyödynnetään.Hyödyntämisaste oli 93 %.Saavutettu

Lue lisää:

Uutiset ja media