Integritetsskydd | Kpa Unicon
Close

KPA Unicon Group Oy och dess koncernbolag respekterar din integritet.
KPA Unicon Group Oy och Dataskyddsbeskrivning

KPA Unicon Group Oy och dess koncernbolag respekterar din integritet. I den här dataskyddsbeskrivningen fastställs dina rättigheter avseende din integritet och vårt engagemang för att skydda dina personuppgifter.

KPA Unicon Group Oy är ett internationellt företag vars juridiska enheter, affärsprocesser. förvaltningsstrukturer och tekniska system överskrider landsgränserna. KPA Unicon Oy levererar rena och förnybara energilösningar och tjänster till offentliga och privata affärsverksamheter (Kunder) runt om i världen.

KPA Unicon Group Oy:s huvudkontor är i Finland och KPA Unicon Group-koncernen omfattas av EU:s lagstiftning om integritetsskydd inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Den här dataskyddsbeskrivningen finns tillgänglig på webbplatsen www.kpaunicon.com och via den länk som finns nertill på varje webbplats.

 

Omfattning och godkännande

Den här dataskyddsbeskrivningen tillämpas på alla affärsprocesser inom KPA Unicon Group Oy och alla dess webbplatser, webbdomännamn och molntjänster. Eventuella tjänstespecifika tillägg finns i tjänstevillkoren, avtalen om databehandling eller andra motsvarande tjänstespecifika uppgifter.

Dataskyddsbeskrivningen erbjuder information om den databehandling som utförs av KPA Unicon Group Oy i de situationer där KPA Unicon Group Oy är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter är uppgifter varmed en person kan identifieras; till exempel e-postadress, gatuadress, telefonnummer m.m.

KPA Unicon Group Oy behandlar arbetssökandes, kontaktpersoners och eventuella nya kunders personuppgifter när de kontaktar oss via KPA Unicon Group Oy:s webbplatser eller andra kanaler.

KPA Unicon Group Oy:s koncernbolag är personuppgiftsansvarig i fall där det fastställer användningsändamålet för dina personuppgifter och de metoder som används. KPA Unicon Group Oy är personuppgiftsansvarig även när KPA Unicon Group Oy samlar in dina personuppgifter som arbetssökande, kund eller som representant för en eventuell kund eller som användare av webbplatsen.

 

Grunderna för behandling

För att kunna hantera kundrelationer och uppfylla de åtaganden vi gjort gentemot våra kunder behöver vi information om dig som kontaktperson för kunden eller som användare av tjänsten. Ändamålen med användningen av personuppgifter är:

 1. Hantering av våra kunders försäljnings- och avtalsärenden
 2. Upprättande av offerter på produkter och tjänster på kundens begäran
 3. Leverans enligt avtal som tecknats med dig eller kunderna
 4. Erbjudande av stöd för våra produkter och tjänster
 5. Förbättring och utveckling av kvaliteten, funktionen och användarupplevelsen av våra produkter och tjänster samt av KPA Unicon Group Oy:s webbplats
 6. Detektering, lindring och förebyggande av säkerhetshot samt underhåll och felavhjälpning av systemen
 7. Förhindrande av missbruk av våra produkter och tjänster
 8. Hantering av beställningar och fakturering, hantering av betalningar och annan ekonomisk uppföljning
 9. Hantering av tjänstemiljöer för ge introduktion till användarna samt för att möjliggöra växelverkan mellan användarna och KPA Unicon Group Oy

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt punkterna ovan är ett berättigat intresse, det vill säga KPA Unicon Group Oy:s lagliga och affärsrelaterade intresse att behandla dina personuppgifter på ett sätt som enligt vår uppfattning inte är i strid med dina rättigheter och friheter avseende integritet.

Potentiella kunder

KPA Unicon Group Oy behandlar potentiella kunder endast som företag, aldrig på nivån för personuppgifter. Vår cookiepraxis (hantering av kakor) beskrivs på vår webbplats på en separat sida med information om kakor.

Arbetssökande

Om du är arbetssökande behandlar vi dina personuppgifter för att kunna bedöma dina möjligheter att arbeta som anställd på KPA Unicon Group Oy. Den rättsliga grunden för sådan behandling är ett berättigat intresse.

 

Insamling av personuppgifter

I regel samlar KPA Unicon Group Oy in personuppgifter direkt av dig eller andra personer som är förknippade med våra kunder. En sådan person kan vara en chef eller kollega. Om den kund som du arbetar för köper KPA Unicon Group Oy:s produkter eller tjänster via ett av KPA Unicon Group Oy:s partnerföretag, kan vi samla in uppgifter om dig via partnerföretaget.

Vi använder kakor och andra spårningsmetoder när du använder KPA Unicon Group Oy:s webbplatser och även i den växelverkan som sker per e-post för att optimera användarupplevelsen av webbplatserna.

I vissa fall kan vi även samla in uppgifter om dig från andra källor. De här källorna kan vara tredje parter som utövar datainsamling, KPA Unicon Group Oy:s marknadsföringspartner, offentliga källor eller tredje parter som erbjuder social nätverkstjänster på webben. KPA Unicon Group Oy kan kombinera dina personuppgifter från en källa med uppgifter från andra källor. Alla källor beskrivs på vår webbplats på en separat sida med information om kakor.

KPA Unicon Group Oy är dessutom gemensam personuppgiftsansvarig med Facebook Ireland avseende våra sociala nätverkssidor. Vi har tillsammans med Facebook Ireland skrivit ett tillägg om personuppgiftsansvariga (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) för att fastställa våra skyldigheter enligt dataskyddsförordningen avseende den gemensamma behandlingen. Vi har avtalat att vi ger dig den information som beskrivs i den här avsnittet samt avtalat att Facebook Ireland i samarbetet mellan oss och dem är skyldigt att göra det möjligt för dig att genomföra dina rättigheter enligt artiklarna 15–20 i dataskyddsförordningen avseende de personuppgifter som Facebook Ireland bevarar. Facebook Irelands och Facebook Irelands dataskyddsombuds kontaktuppgifter finns tillgängliga som Facebook Irelands datapraxis på https://www.facebook.com/about/privacy. När du kommer till vår sociala Facebook-sida via Facebook-länken på vår webbplats eller när du besöker, gillar eller kommenterar på vår Facebook-sida/vårt Instagram-konto eller när du följer vårt Instagram-konto, behandlar vi dina uppgifter tillsammans för att samla in besökarinformation. Denna besökarinformation samlas in för marknadsföringssyften och för att vi ska kunna utveckla våra Facebook/Instagram-sidor och -tjänster. Mer information om Facebook Irelands behandling av personuppgifter, inklusive den rättsgrund som Facebook Ireland åberopar och de sätt varmed du kan använda dina rättigheter gentemot Facebook Ireland, kan du läsa i Facebook Irelands datapraxis på https://www.facebook.com/about/privacy.

KPA Unicon Group Oy är även gemensam personuppgiftsansvarig med LinkedIn Ireland avseende våra LinkedIn-sidor. Vi har tillsammans med LinkedIn Ireland skrivit ett Page Insight-tilläggsavtal om gemensamt personuppgiftsansvar (https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum) för att fastställa våra skyldigheter enligt dataskyddsförordningen avseende den gemensamma behandlingen. Vi har avtalat att LinkedIn Ireland i samarbetet mellan oss och dem är skyldigt att göra det möjligt för dig att genomföra dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen avseende de personuppgifter som LinkedIn Ireland bevarar. LinkedIn Irelands och deras dataskyddsombuds kontaktuppgifter samt information om LinkedIn Irelands behandling av personuppgifter inklusive de sätt varmed du kan använda dina rättigheter gentemot LinkedIn Ireland finns i LinkedIn Irelands dataskyddspraxis på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. När du besöker, gillar eller kommenterar på vår LinkedIn-sida, behandlar vi dina uppgifter tillsammans för att samla in besökarinformation. Denna besökarinformation samlas in för marknadsföringssyften och för att vi ska kunna utveckla vår LinkedIn-sida och våra tjänster.

Uppgifter som vi behandlar

KPA Unicon Group Oy kan behandla till exempel följande personuppgifter om dig:

 • Grundläggande personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Uppgifter om din anställning, till exempel arbetsgivare, arbetsuppgift, position, professionella preferenser och intressen
 • Feedback, kommentarer och frågor om KPA Unicon Group Oy eller våra produkter och tjänster
 • Bilder eller videor som spelats in i våra lokaler och i vilka du finns med
 • Individuella användaruppgifter, till exempel inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord
 • Data som din webbläsare ger om nätverkstrafiken, till exempel typ av webbläsare, enhet, språk och från vilken adress du kom till webbplatsen samt andra uppgifter om nätverkstrafiken, såsom IP-adress, som identifierar den enhet som anslutits till internet
 • E-postrelaterad verksamhet, till exempel vilka av de nyhetsbrev du fått från KPA Unicon Group Oy som du har öppnat
 • Övriga personuppgifter som gäller din profil och som du frivilligt har uppgett i sociala nätverkstjänster från tredje parter, till exempel LinkedIn m.fl.

Som personuppgiftsansvarig behandlar KPA Unicon Group Oy inte några känsliga personuppgifter om dig.

Hur vi delar med oss av dina personuppgifter

Inom KPA Unicon Group Oy-koncernen

KPA Unicon Group Oy utgörs av flera koncernbolag, så det är sannolikt att kunden samarbetar med flera bolag som ingår i KPA Unicon Group Oy-koncernen. För oss är det viktigt att erbjuda dig bästa möjliga kundservice och kundupplevelse.

Som koncernbolag överlåter vi uppgifter till andra bolag i koncernen för att hålla oss à jour med relationerna mellan våra kunder och kontaktpersoner samt mellan KPA Unicon Group Oy-koncernbolagen.

Utanför KPA Unicon Group Oy-koncernen

KPA Unicon Group Oy kan även dela med sig av dina personuppgifter till tredje parter som inte ingår i koncernen i följande sammanhang:

Affärspartner

KPA Unicon Group Oy kan dela med sig av dina personuppgifter med partnerna i fall där det är berättigat med avseende på verksamheten och det uppfyller dataskyddslagarna. Detta kan göras exempelvis när du för din arbetsgivares del köper en produkt eller tjänst från en befullmäktigad samarbetspartner till KPA Unicon Group Oy. I det här fallet kan KPA Unicon Group Oy och dess samarbetspartner dela med sig av dina personuppgifter för att erbjuda kunden en produkt eller tjänst.

Myndigheter

Polisen och andra myndigheter kan förutsätta att KPA Unicon Group Oy överlåter personuppgifter. I det här fallet överlåter KPA Unicon Group Oy personuppgifter endast mot domstolsbeslut eller annan motsvarande grund.

Dina rättigheter

Neka till marknadsföringskommunikation

Du kan avstå från att motta marknadsföringskommunikation på följande sätt:

 • Genom att följa anvisningarna om hur du avslutar marknadsföringskommunikationen i fråga
 • Genom att kontakta oss per e-post på info@kpaunicon.com

Observera att du även om du förbjuder marknadsföringskommunikation kan motta administrativ kommunikation från KPA Unicon Group Oy, till exempel orderbekräftelser och meddelanden som gäller administrationen av ditt konto eller tjänster som erbjuds kunderna.

Grundläggande rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära ett sammandrag av de personuppgifter vi behandlar om dig, och du kan även ha rättighet att överföra uppgifterna, om överföringen av uppgifterna inte påverkar tredje parters rättigheter och friheter på ett skadligt sätt. Du har även rätt att be att KPA Unicon Group Oy korrigerar eventuella fel i dina personuppgifter.

Om du har ett konto på webbplatsen KPA Unicon Customer Hub, kan du i regel vidta de ovan beskrivna korrigerande och uppdaterande åtgärderna under “Kontaktuppgifter” när du är inloggad på ditt konto.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter raderas samt begränsa eller motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med den här dataskyddsbeskrivningen eller övriga fastställda villkor. Alltid är det inte möjligt att radera personuppgifterna på begäran.

Skicka din förfrågan om de ovan nämnda åtgärderna till info@kpaunicon.com.

Dessutom har du rätt att lämna in klagomål beträffande behandlingen av dina personuppgifter hos tillsynsmyndigheten för dataskyddet.

 

Dataskydd och bevaring av uppgifterna

Säkerställande av korrektheten i dina personuppgifter

KPA Unicon Group Oy tar det förtroende som du och våra kunder visar oss på stort allvar. KPA Unicon Group Oy har åtagit sig att förhindra att dina personuppgifter används eller överlåts utan tillstånd eller i övrigt behandlas på ett avvikande sätt. KPA Unicon Group Oy säkerställer att vi behandlar personuppgifter konfidentiellt, med integritet och så att de hålls tillgängliga enligt dataskyddslagstiftningen.

Som en del av åtagandet tillämpar vi även skäliga och lämpliga organisatoriska, tekniska och fysiska förfaranden samt åtgärder för att skydda de uppgifter vi samlar in och behandlar och på så sätt att vi beaktar personuppgiftstyperna och riskerna för dig och våra kunder med avseende på brott. Eftersom integritetskränkningar ofta sker även inom företag är det av yttersta vikt att vi bygger en stark företagskultur där vi för personalen poängterar att man måste vara medveten om och respektera integriteten för att vi ska kunna säkerställa att vi behandlar och skyddar dina uppgifter på ett lagligt sätt. I det här sammanhanget är följande åtgärder särskilt viktiga:

Organisatoriska åtgärder

 • Alla anställda utbildas i dataskyddsrelaterade föreskrifter samt i vårt sätt att arbeta
 • Alla KPA Unicon-koncernbolag ska iaktta sådana förfaranden som avser behandlingen av och riskbedömningen för de registrerades uppgifter
 • Databehandlingsavtal mellan KPA Unicon och de underleverantörer som behandlar personuppgifterna

Tekniska åtgärder

 • Genom att klassificera personuppgifterna säkerställer vi att tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas enligt riskbedömningen.
 • Kryptering och pseudonymisering används som riskhanteringsfaktorer.
 • Begränsa åtkomsten till personuppgifterna till de instanser och personer som behöver behandla personuppgifterna enligt lag och skyldigheterna i serviceavtal.
 • Administrera system som identifierar, återställer, förhindrar och rapporterar om personuppgiftsincidenter.
 • Använda egenbedömning av dataskyddet för att analysera om de nuvarande tekniska och organisatoriska åtgärderna är tillräckliga för att skydda personuppgifterna med beaktande av kraven i den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Fysiska åtgärder

 • Tillträdet till kontorslokalerna övervakas med hjälp av passerkontrollsystem.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

KPA Unicon Group Oy bevarar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för det angivna ändamålet och med beaktande också av behov som är förknippade med att svara på förfrågningar och lösa problem samt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Detta betyder att KPA Unicon Group Oy kan bevara dina personuppgifter under en skälig tid även efter att växelverkan mellan KPA Unicon Group Oy och dig samt vår kund har upphört. Vi raderar de insamlade personuppgifterna när de inte längre behövs. Vi kan behandla uppgifter för statistiska ändamål och då pseudonymiseras de (personuppgifterna åtskiljs så att de inte går att identifiera) eller anonymiseras de (personuppgifterna ändras så att de inte går att identifiera).

Underleverantörer och export av personuppgifter

KPA Unicon Group Oy använder underleverantörer för att behandla personuppgifter och kan med anknytning till detta exportera dina eller kundernas uppgifter utanför EU. Dessa underleverantörer är i regel sådana som tillhandahåller molntjänster eller andra datatekniska lagringstjänster.

Om underleverantörerna finns utanför EU, säkerställer KPA Unicon Group Oy de rättsliga grunderna för motsvarande internationella överföringar å dina eller våra kunders vägnar enligt mållandet i fråga eller enligt EU:s standardavtalsklausuler.

KPA Unicon Group Oy använder några tredje parter för att stödja affärsprocesserna och tillhandahålla molntjänster. Till dessa tredje parter hör, men de begränsas inte till:

 • LeadFeeder (Finland), webbanalys
 • Google analytics (USA), webbanalys
 • Pipedrive (Estland, USA), kundhanteringssystem
 • Microsoft Azure (USA), leverantör av den tekniska plattformen för våra SaaS-tjänster

Du kan alltid be om ett sammandrag eller mer specifika uppgifter om KPA Unicon Group Oy:s underleverantörer.

Ändringar av beskrivningen

Vi publicerar den uppdaterade beskrivningen på vår webbplats.

Den här dataskyddsbeskrivningen har senast uppdaterats 19.11.2020.

Kontakt

Din åsikt är viktig för oss. Om du har några kommentarer eller frågor om vår dataskyddsbeskrivning, vårt dataskydd eller du oroar dig över användningen av uppgifterna och vi inte har svarat på dessa tillräckligt ingående eller om du misstänker att din integritet har kränkts, ber vi dig kontakta oss per e-post på info@kpaunicon.com.

Du kan även kontakta oss skriftligen på adressen:

KPA Unicon Grup Oy / Integritetsskydd
Myllykatu 12
76100 Pieksämäki, Finland