Close

KPA Unicon Oy har startat utvecklingsprojekt som anknyter till digitalisering och cirkulär ekonomi, för att hitta nya affärsmöjligheter samt förbättra sitt produkt- och tjänsteutbud. Även befintliga kunder görs delaktiga i projekten som startade i januari 2020.

Inom ett projekt som anknyter till digitalisering utreds nya lösningar inom artificiell intelligens och maskininlärning, som kunde bli aktuella för optimering och automatisk operering av anläggningar. Samtidigt får man bättre insikt i hur lösningar och verktyg som baseras på artificiell intelligens kunde utnyttjas brett inom olika delområden av energiproduktionen.

”Vi jobbar för att genom artificiell intelligens, maskininlärning och dataextrahering göra opereringen, det förutseende underhållet samt underhålls- och reservdelsprocesserna i anläggningen enklare”, berättar Tiia Häsä som är it-administrationsdirektör och ansvarig för projektet.

Data insamlas för utvecklingsarbetet bland annat i de anläggningar som ägs av KPA Unicon kapasiteettia palveluna. Nya mätnings- och sensorlösningar pilottestas i anläggningarna. Dessutom får kunder som har ett underhållsavtal möjlighet att vara med i projektet som testobjekt.

Teknikdirektör Tarmo Hatunen ansvarar för ett utvecklingsprojekt som gäller avfallsbränslen och återvunna bränslen. Inom projektet tar man fram metoder för att hantera återvunna bränslen i fast form, i vätskeform eller i gasform samt för att hantera utsläpp som uppstår vid bränning.

”Eftersom cirkulär ekonomi blir allt viktigare ska anläggningarna bränna även avfallsfriktioner som medför utmaningar. Med projektet kan vi svara på de förändringar som olika bränslen medför.”

Enligt Hatunen är trenden inom avfallsbränning att stora massanläggningar kommer att minska i antal och i stället kommer mindre anläggningar för återvunna bränslen att bli vanligare.

”Priset på avfallsfriktionerna kan till och med vara noll eller på minus för våra kunder. Om avfallsfriktionerna bränns lokalt ger det en stor hävstångseffekt i euro. Vi utvecklar befintliga tekniker och funderar på nya lösningar för det här.”

Projekten sammanlänkas på ett naturligt sätt då det gäller lösningar för anläggningar. Då vi vet hur många olika opereringsförslag anläggningarna kan erbjudas automatiskt, tas anläggningsoptimeringen till en helt ny nivå. Med nya kalkyleringsmodeller kan man förbättra anläggningens verkningsgrad och användbarhet samt minimera utsläppen.

”Med kalkylerade modeller och simuleringsmodeller kan vi tillhandahålla lösningar för anläggningens allmänna funktionalitet för våra kunder. De kan vara en hjälp för att till exempel minimera de mänskliga misstagen i opereringen av anläggningarna, göra underhållet lättare och mera förutsägbart samt förlänga anläggningens livslängd”, berättar Häsä.

Projekten genomförs i samarbete med företag samt forsknings- och läroinrättningar. Båda projekten avslutas den 31 december 2021.