Close

Bokslutskommuniké

KPA Unicon Group-koncernens omsättning och resultat förbättrades märkbart år 2019 jämfört med föregående period. Den positiva resultatutvecklingen är en följd av strategiska val och utveckling av verksamheten när energisektorn står inför en brytningstid. Företaget hade mycket att göra år 2019 och orderstocken var på en god nivå. De mest betydande nya leveranserna gjordes i slutet av året till Norden, och till det nya marknadsområdet Nya Zeeland tillsammans med en stor europeisk kund

För moderbolaget KPA Unicon Group Oy var avkastningen på det egna kapitalet 9,1 %.

Översikt över föregående år och utsikter för nästa

Under räkenskapsperioden genomförde koncernen centrala strategiska åtgärder, där man uppdaterade bruksanvisningarna och informationen för levererade anläggningar som en del av serviceplattformen PlantSys. Med hjälp av digitaliserad information har KPA Unicon bättre beredskap att ge sina nuvarande kunder ännu bättre information om förutseende underhåll, optimering och förlängning av anläggningarnas livslängd. Ett annat centralt strategiskt projekt anknöt till utvecklingen av företagets processer. Man fortsätter fokusera på företagets smidighet, självstyrande team och verksamhetens kvalitet.  KPA Unicons teammodell

KPA Unicon har under det senaste året satsat mycket på produktutveckling. Utvecklingsarbete har skett i synnerhet inom utvecklingen av stora virvelbäddar, tekniken för minskning av utsläpp, utvecklingen av PlantSys och digitala styrsystem, användningen av återvunna bränslen samt byggandet av modeller för internationalisering och finansiering.  Information om utvecklingsprojekt

Koncernen fokuserar på att minimera miljöeffekterna av såväl tillverkningen som installationerna. I koncernens drifts- och underhållstjänster är energieffektivitet också en av de indikatorer som avtalats med kunderna, som styr verksamheten i en miljövänligare riktning. Inom koncernen pågår också vidareutveckling och certifiering av miljösystemet ISO 14000. När det gäller kundlösningarnas miljövänlighet möjliggör koncernens produkter och tjänster ännu renare energiproduktion. KPA Unicon Group-koncernens produkter representerar BAT-teknik (Best Available Technology), som sparar bränsle och ger mindre utsläpp än så kallad traditionell teknik. HSEQ-policy

Under detta år fortsätter koncernen att allt mer målmedvetet och selektivt bygga upp en hållbar tillväxt i affärsverksamheten genom marknadsutveckling, som grundar sig på noggrant utvalda målmarknader. Bolaget satsar också på kundtjänsten och på närmare styrning av kvalitetssystemets processer. Strategiperiodens huvudfokus ligger fortfarande på att fortsätta internationaliseringen, särskilt utvecklingen på den svenska marknaden. Utöver det ovan nämnda kommer man framöver också att satsa särskilt på användning av återvunna bränslen och artificiell intelligens i energiproduktionen.

KPA Unicon har blivit en stark aktör inom branschen internationellt, och har betydande kompetens inom delområdet ren energiproduktion, framför allt spridd bio- och återvinningsekonomibaserad energiproduktion vid sidan av andra former av förnybar energiproduktion.

Covid-19

Covid-19-epidemins effekter på KPA Unicons affärsverksamhet verkar bli begränsade. Koncernen har dock förberett sig inför störningar i kassaflödet orsakade av eventuella förseningar i projekten genom att utöka sina rörelsekapitalslimiter i samarbete med koncernens finansiärer.