Close

Då en anläggnings livslängd närmar sig slutet, kan drifttiden förlängas genom olika former av modernisering.

Vi tillhandahåller tjänster för modernisering av energianläggningar av olika storlek.

Med modernisering kan man till exempel höja en anläggnings prestanda, förlänga drifttiden eller förbättra utsläppshanteringen. En enkel form av modernisering kan till exempel vara att justera anläggningens parametrar eller reducera utsläppen. I den mest omfattande moderniseringen åtgärdas allt utom byggnaden och grunden.

När behövs en modernisering?

Till exempel när driftkapaciteten i en äldre anläggning försvagas, när drift- och underhållskostnaderna ökar, när maskinparken och driftkraven behöver förnyas på grund av ny lagstiftning eller när kritiska komponenter blir en flaskhals i produktionen.

Typiska moderniseringsobjekt är de delar som är utsatta för ständigt slitage och när det gäller dessa ökar felfrekvensen ofta med tiden. Exempel är bland annat delar för mottagande och inmatning av bränsle, eldstäder, pannor och övrig tryckutrustning samt kringsystem.

Vi moderniserar även anläggningarnas styr-, logik- och automationssystem. Då anläggningen kopplas till vår heltäckande PlantSys-tjänsteplattform kan man fjärrövervaka på och  fjärrstyra energiproduktionen, digitalisera underhållet samt insamla data som ett stöd när man ska optimera anläggningen och fatta beslut. I framtiden blir produktionen effektivare och även anläggningens allmänna prestanda blir bättre genom förutseende analytik och styrning som utnyttjar artificiell intelligens.

Varför är modernisering ett bra alternativ?

När en befintlig anläggning moderniseras, existerar en grundläggande infrastruktur, det vill säga till exempel grunden, byggnaden, inmatningen av bränsle samt el- och automationssystem. Då en ny anläggning byggs utgör dessa cirka 30 procent av anläggningens pris. Kostnadsinbesparingen med en modernisering kan vara betydande jämfört med att bygga en ny anläggning.

Dessutom förnyas och åtstramas den lagstiftning som gäller energiproduktion ständigt, och till exempel de beslut som gäller råämnena för förnybar energi, de har stor betydelse för energibolagens investeringsbeslut.

En befintlig anläggning kan genom modernisering uppdateras så att den uppfyller dagens anläggningskrav och således kan man köpa mera tid för att planera större investeringar.