Esbo avstår stenkol | Kpa Unicon
Close

– ny biovärmeanläggning producerar värme för nästan 100 000 människor

Fortum har tillsammans med Esbo stad förbundit sig till en koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt redan år 2025. En ny biovärmeanläggning har byggts i Stensvik i Esbo och den är ett stort steg i riktning mot målet: Den ersatte Finnoo kraftverks andra kolenhet, som lades ner helt våren 2020.

Den nya biovärmeanläggningen i Stensvik är en viktig del av vårt program Espoo Clean Heat, där ambitionen är att ersätta fossila bränslen med smarta och flexibla lösningar, såsom bland annat bioenergi, spillvärme och geotermisk energi”, säger Fortums projektchef Olli Heinonen.

Kraftverket i Stensvik är den största anläggningen som KPA Unicon levererat hittills. Bränsleeffekten i fluidbäddpannan Unicon Renefluid är på cirka 49 megawatt, men tack vare rökgasscrubbern och värmepumpstekniken genererar anläggningen upp till 58 megawatt värme till nätet. På årsnivå innebär det cirka 350 gigawattimmar, som räcker för att ge nästan 100 000 människor värme.

”Enligt våra kalkyler ökar den nya anläggningen den energiandel som producerats med biomassa med cirka 60 procent i Esbos nät och koldioxidutsläppen minskar med cirka 90 000 ton per år. Det här projektet öppnar en marknad i en helt ny storleksklass för oss”, konstaterar Ilkka Linnas, projektchef hos KPA Unicon.

Granne med stadsbor

Anläggningen i Stensvik ligger precis intill bostäder och därför har man i projektet fäst särskild vikt vid anläggningens buller, miljökonsekvenser samt bekämpning av utsläpp på platsen.

”Vi har haft en aktiv dialog med staden. Dessutom gjorde vi en bullermodellering och bullret har minimerats med tekniska lösningar samt med noggrant valda platser för utrustningen. KPA Unicon har designat anläggningens layout och till exempel luftintagen på ett sådant sätt att buller och oljud leds bort från grannskapet”, berättar Heinonen.

Anläggningen producerar fjärrvärme av träbiomassa. Merparten är fraktioner som inte duger för industrin – skogskrossflis samt återvunnet trä. Energikällorna har sitt ursprung i huvudstadsregionen och närområdena. Det här minskar betydligt behovet av fossila importbränslen.

In på anläggningsområdet kör varje dygn cirka 32 långtradare och av dessa är cirka hälften bränsletransporter till den nya anläggningen. I området finns utöver bioanläggningen även två pelletspannor. Enligt Heinonen försöker man undvika transporter under veckoslut.

”Den nya anläggningen har två silon och med full kapacitet räcker de i 2,5–3 dygn beroende på bränslekvaliteten. Bränsle transporteras huvudsakligen vardagar kl. 6–22”.

Den bästa tekniken

Anläggningen är i drift året runt, ca 8000 timmar per år. Till anläggningen den bästa tekniken har valts ut och verkningsgraden är mycket bra.

”Rökgascrubbern är till exempel ansluten till värmepumpen för tillvaratagande av värmen från kondensatet som går ut i avloppet. Därifrån får vi nästan en megawatt fjärrvärmeffekt till. Dessutom sköts uppvärmningen av själva anläggningen med scrubberkretsen det vill säga ingen fjärrvärme behövs för det”, berättar Linnas.

Pannanläggningen är även utrustad med en befuktare för bränningsluften, vilket förbättrar tvättens effekt.

Bottenaskan kyls i fjärrvärmevattnet, det vill säga returvattnet värms med bottenaska, vilket genererar 0,5 megawatt energi.

”Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid förbrukningen av rent vatten. Kondensvattnet som uppstår i pannan nyttjas som tilläggsvatten i fjärrvärmen, vilket minskar användningen av råvatten.”

Även vid hanteringen av anläggningens utsläpp av damm, kväveoxider och svaveldioxider används branschens mest utvecklade teknik för att säkerställa att utsläppen på platsen är betydligt lägre än myndigheternas bestämmelser och rekommendationer.

”Kunden ville förbereda sig på striktare utsläppsgränser, så anläggningen har till exempel ett SNCR-system för att minska mängden kväveoxider i rökgasen. Systemet har inte driftsatts ännu, eftersom utsläppen hålls under de nuvarande gränsvärdena med nuvarande energikällorna”, säger Linnas.

I fortsättningen ombesörjs driften, underhållet och årsservicen på anläggningen av en samarbetspartner som Fortum valt ut efter konkurrensutsättning.

”Typiskt är att årsservicen på en anläggning utförs på sommaren, men eftersom underhållet på den här anläggningen anpassas till den övriga produktionsstrukturen schemaläggs årsservicen till början av sommaren eller hösten. Den här anläggningen producerar baslasten med fjärrvärme under sommaren”, berättar Heinonen.

Gemensam berättelse

Kunden hade en viktig roll i projektet, eftersom anläggningen byggdes på en relativt liten tomt vars läge är en utmaning och byggandet krävde tätt samarbete med staden bland annat gällande bygglovet. Det stora projektet involverade även andra partner.

”Kunden hade hand om grunden och bränslemottagningen medan vi skötte totalleveransen av anläggningen tillsammans med våra långvariga samarbetspartner, såsom Ehox Tuote, Laitex och Kyrön Sähkö”, säger Linnas och fortsätter:

”Ehox Tuote Oy har varit med och dimensionerat anläggningens verkningsgrad och hade en viktig roll då anläggen driftsattes. Laitex Oy tillverkade bränsleinmatningsutrustningen samt hanteringssystemen för bottenaskan och Kyrön Sähkö utförde el- och instrumenteringsinstallationerna. Det här är vår gemensamma berättelse”.

Faktalåda:

Biovärmeanläggningen i Stensvik, Esbo

Beställare: Fortum Oy
Anläggning: Unicon Renefluid (BFB)
Driftsättning: 6/2020
Bränsleeffekt: 49 MV
Totaleffekt: 58 MW
Efterbehandling av rökgas: rökgasscrubber
Bränslen som används: skogskrossflis, återvunnet trä