Close

Affärsgruppen Partnera Oyj har idag, den 28.4.2021, gått med på att förvärva majoriteten av KPA Unicon-koncernen.

Med förvärvet kommer majoritetsinnehavet i KPA Unicon-koncernen överföras till Partnera i Uleåborg (70 %). Kovanens familjeföretag Prounicon Oy (30 %) kommer att fortsätta som minoritetsägare i koncernen. Canelco Capital Oy, ett investmentbolag som tidigare varit ägare till koncernen med en andel på 37 %, och de fonder som bolaget förvaltat, kommer att avstå från sina innehav i samband med transaktionen.

Partnera agerar som långsiktig majoritetsägare i KPA Unicon och bidrar som en finansiellt solid ägare till implementering av bolagets internationella tillväxtstrategi och utveckling av nya lösningar för produktion av ren energi. Trots förvärvet förblir KPA Unicon ett oberoende bolag i Partnera-gruppen och gruppen kommer inte att ha någon överlappande affärsverksamhet eller organisation med KPA Unicon. Med den nya ägaren kommer KPA Unicon att kunna fokusera ännu mer på att ge mervärde till sina kunder genom att utveckla lösningar baserade på produktion av ren energi och en minskad användning av fossila bränslen.

“Partneras strategiska mål är att använda sitt kapital för att utveckla en verksamhet som kan främja en positiv påverkan i samhället och målen för en hållbar utveckling. KPA Unicon kompletterar vår affärsgrupp på ett bra sätt, eftersom de produkter och tjänster de tillhandahåller har en positiv inverkan på miljö och samhälle”, säger Jari Pirkola, VD för Partnera Oyj.

“Det gläder mig att vår nya huvudägare Partnera är ett finansiellt solitt börsnoterat bolag som hjälper oss att genomföra vår internationella tillväxtstrategi. Vår tillväxt stöds av det globala energisystemets övergång till decentraliserad energiproduktion med låga utsläpp och behovet att främja den cirkulära ekonomin. Med den nya ägaren kan vi fokusera ännu mer på att producera mervärde för våra kunder genom att utveckla lösningar baserade på produktion av ren energi och minska användningen av fossila bränslen”, säger Jukka-Pekka Kovanen, VD för KPA Unicon Group Oy.

“Detta är ett nytt och viktigt steg för KPA Unicon, eftersom gruppen fortsätter att utvecklas starkt som en växande inhemsk och internationell aktör inom ren energi.  För vårt familjeföretag Prounicon Oy innebär detta att vi inte längre är huvudägare i KPA Unicon Group Oy. Vi är emellertid en stark ägare i KPA Unicon Group Oy med en andel på 30 % även i framtiden. Prounicon Oy kommer fortsättningsvis att ägas till 100 % av vår familj, som grundade företaget” säger Pekka Kovanen, industriråd, Prounicon Oy.

“Det har varit en stor heder och ära att vara med och tillsammans bygga den år 2010 skapade KPA Unicons tillväxthistoria med beslutsamhet och uthållighet. Jag tror starkt på tillväxt genom en förnyad ägarstruktur. Företaget har och har alltid haft en stark vision om energisektorns omvandlingar, dess behov av förändring och förmåga att förnya sig,” säger Pekka Hietala, partner, Canelco Capital Oy.