Ny ägare för KPA Unicon Group | Kpa Unicon
Close

Affärsgruppen Partnera Oyj har idag, den 28.4.2021, gått med på att förvärva majoriteten av KPA Unicon-koncernen.

Med förvärvet kommer majoritetsinnehavet i KPA Unicon-koncernen överföras till Partnera i Uleåborg (70 %). Kovanens familjeföretag Prounicon Oy (30 %) kommer att fortsätta som minoritetsägare i koncernen. Canelco Capital Oy, ett investmentbolag som tidigare varit ägare till koncernen med en andel på 37 %, och de fonder som bolaget förvaltat, kommer att avstå från sina innehav i samband med transaktionen.

Partnera agerar som långsiktig majoritetsägare i KPA Unicon och bidrar som en finansiellt solid ägare till implementering av bolagets internationella tillväxtstrategi och utveckling av nya lösningar för produktion av ren energi. Trots förvärvet förblir KPA Unicon ett oberoende bolag i Partnera-gruppen och gruppen kommer inte att ha någon överlappande affärsverksamhet eller organisation med KPA Unicon. Med den nya ägaren kommer KPA Unicon att kunna fokusera ännu mer på att ge mervärde till sina kunder genom att utveckla lösningar baserade på produktion av ren energi och en minskad användning av fossila bränslen.

“Partneras strategiska mål är att använda sitt kapital för att utveckla en verksamhet som kan främja en positiv påverkan i samhället och målen för en hållbar utveckling. KPA Unicon kompletterar vår affärsgrupp på ett bra sätt, eftersom de produkter och tjänster de tillhandahåller har en positiv inverkan på miljö och samhälle”, säger Jari Pirkola, VD för Partnera Oyj.

”Det gläder mig att vår nya huvudägare Partnera är ett finansiellt solitt börsnoterat bolag som hjälper oss att genomföra vår internationella tillväxtstrategi. Vår tillväxt stöds av det globala energisystemets övergång till decentraliserad energiproduktion med låga utsläpp och behovet att främja den cirkulära ekonomin. Med den nya ägaren kan vi fokusera ännu mer på att producera mervärde för våra kunder genom att utveckla lösningar baserade på produktion av ren energi och minska användningen av fossila bränslen”, säger Jukka-Pekka Kovanen, VD för KPA Unicon Group Oy.

”Detta är ett nytt och viktigt steg för KPA Unicon, eftersom gruppen fortsätter att utvecklas starkt som en växande inhemsk och internationell aktör inom ren energi.  För vårt familjeföretag Prounicon Oy innebär detta att vi inte längre är huvudägare i KPA Unicon Group Oy. Vi är emellertid en stark ägare i KPA Unicon Group Oy med en andel på 30 % även i framtiden. Prounicon Oy kommer fortsättningsvis att ägas till 100 % av vår familj, som grundade företaget” säger Pekka Kovanen, industriråd, Prounicon Oy.

”Det har varit en stor heder och ära att vara med och tillsammans bygga den år 2010 skapade KPA Unicons tillväxthistoria med beslutsamhet och uthållighet. Jag tror starkt på tillväxt genom en förnyad ägarstruktur. Företaget har och har alltid haft en stark vision om energisektorns omvandlingar, dess behov av förändring och förmåga att förnya sig,” säger Pekka Hietala, partner, Canelco Capital Oy.

Partnera Oyj

Partnera är en affärsgrupp som skapar ägarvärde och en mer hållbar framtid genom sin verksamhet. De företag som gruppen äger tillhandahåller tjänster och produkter som tillgodoser samhällets behov och tar i sin affärsverksamhet hänsyn till de megatrender som förändrar verksamhetsmiljön, som t.ex.

förändringar i konsumenternas värderingar, befolkningskoncentration och digitalisering. Partnera är partner till de bolag som gruppen äger, och dess mål är att utveckla bolagens verksamhet och värde på lång sikt. När Partnera bygger sin affärsgrupp i enlighet med sin strategi är det också en påverkande investerare, vars mål är att använda sitt kapital för att utveckla en verksamhet som kan främja positiv påverkan i samhället och målen för en hållbar utveckling. Företaget bygger en affärsgrupp i huvudsak med eget kapital och strävar som regel efter att vara majoritetsägare i de bolag man äger. https://www.partnera.fi/en.html

KPA Unicon

KPA Unicon är ett finskt företag som har förespråkat ren, förnybar energi sedan 1990. KPA Unicon skapar och implementerar nya lösningar för ren energi runtom i världen. Företaget reformerar också befintliga produktionssystem med teknik som utnyttjar förnybara energikällor och förser energiproducenterna med innovativa digitala verktyg. Det strävar efter att leda diskussionen till förmån för ren energi och att ge mervärde till sina partner. Företaget har sitt huvudkontor i Pieksämäki och anställde vid slutet av 2020 202 energiproffs i åtta olika länder. https://www.kpaunicon.com/sv/

Prounicon Oy

Prounicon Oy är ett finskt familjeföretag som grundades 1990 och vars huvudsakliga verksamhetsområde är internationell affärsverksamhet samt utveckling och förvaltning av verksamheter inom energisektorn.

Canelco Capital Oy

Canelco är ett ansvarsfullt investmentbolag som äger och utvecklar små och medelstora finska företag. Att äga innebär för Canelco ett aktivt och långsiktigt partnerskap. För att uppnå stabil tillväxt och värdeökning har Canelco ett nära samarbete med bolagets högsta ledning och bolagets nyckelintressenter. Canelcos verksamhet fokuserar på tillväxt och utveckling av företag, som skapar värde för ägarna och återspeglas positivt även i det omgivande samhället. https://www.canelco.fi/en/

För mer information, kontakta:

Jari Pirkola, VD, Partnera Oyj, tfn +358 400 867 784, jari.pirkola@partnera.fi

Jukka-Pekka Kovanen, VD, KPA Unicon, tfn +358 40 511 6234, jukka-pekka.kovanen@kpaunicon.com