Close

Oulun Seudun Sähkö flaggskeppet för PlantSys Raportointi

Oulun Seudun Sähkö Oy tog år 2019 i drift KPA Unicons system PlantSys Raportointi. Oulun Seudun Sähkö anslöt alla anläggningar som kunde anslutas till systemet. För KPA Unicon är det här en av de mest omfattande leveranserna i PlantSyst-plattformens historia.

”Utöver rapporteringen använder vi funktionen underhåll och dagboken i PlantSys. Vi tog i drift alla funktioner på samma gång. Rapporteringen är den funktion som är viktigast för oss i vårt dagliga arbete”, berättar Joni Pekkala, driftansvarig för fjärrvärmen hos Oulun Seudun Sähkö.

De äldsta av Oulun Seudun Sähkös anläggningar som anslutits till PlantSys Raportointi är byggda i början av 90-talet och de nyaste anläggningarna är byggda åren 2014–2015.

”Till systemet har vi även anslutit ett värmesystem med solfångare som färdigställdes år 2018. De andra enheterna som anslutits är oljepannor, anläggningar för fast bränsle samt pelletpannor. Egentligen har vi anslutit alla våra produktionsanläggningar till systemet.”

Den största anläggningen har en effekt på 6 megawatt och de minsta har en effekt på 300 kilowatt. Anläggningarna producerar värme för näten i kommunerna runt Uleåborg: tre av näten finns i Limingo, två i Muhos samt Lumijoki, området Päivärinne och Tyrnävä har egna fjärrvärmenät. Det största nätet finns i Kempele.

Produktionen kan följas var och när som helst

KPA Unicon och Oulun Seudun Sähkö har ingått ett O&M-avtal, det vill säga ett avtal om drift och underhåll. I praktiken handhar KPA Unicon den dagliga driften vid anläggningarna samt underhållet genom fyra maskinreparatörer och en driftchef. Ur kundens perspektiv är det här ett fungerande samarbete, men enligt Pekkala ville man ha ett okomplicerat system för att följa produktionen.

”Tidigare var utmaningen att få tillgång till anläggningarnas produktionsdata. Vi fick information om enskilda anläggningar via en separat enhet eller en anslutning. Med det här systemet kan jag se data på vilken terminalenhet som helst och den är lätt att hitta. Jag kan följa upp att anläggningarna körs som de ska”, säger han och fortsätter:

”Uppföljningen är viktig med tanke på anläggningarnas driftekonomi. För oss är särskilt effekten i körningen av pannan, rökgasens sluttemperatur och restsyret väsentliga – de berättar om verkningsgraden i körningen av pannorna. Gällande fjärrvärmenäten följer vi noga upp framlednings- och ingångstemperaturen på fjärrvärmevattnet. Vid behov kan vi enkelt få olika rapporter från systemet och dessutom har systemet hjälpt oss att upptäcka en del underhållsbehov, eftersom vi via värdena upptäckt trubbel i produktionen.”

Rapporteringstjänsten anger de viktigaste nyckelvärdena som medelvärden på timnivå. Utöver timdatan visar systemet också mätningsdata på minutnivå. I de minsta anläggningarna hos Oulun Seudun Sähkö anges data bara i några storheter, men det fina med systemet är att det passar anläggningar i alla storlekar.

”På grund av att anläggningarnas ålder är datamängden relativt liten, jämfört med en ny anläggning. Men det här är ett bra exempel på hur skalbart PlantSys Raportointi är: det kan införas i en väldigt liten, gammal anläggning med till exempel 15 mätningar och å andra sidan passar systemet även anläggningar med 7500 mätningar”, beskriver KPA Unicons digidirektör Joni Räsänen.

Systemet passar i olika leverantörers anläggningar, både äldre och nyare anläggningar

Idrifttagningen av PlantSys Raportointi krävde att Oulun Seudun Sähkö gjorde en del ändringar i anläggningarnas automation. Resten tog KPA Unicon hand om.

”Vi var tvungna att göra en del ändringar i programmen, eftersom våra anläggningar har flera olika automationssystem och gränssnitt. Dessa ändringar behövdes för läsningen av specifika register. Merparten av anslutningarna till PlantSys Raportointi gjordes direkt i anläggningarnas program, systemet använder vissa parametrar ur det”, säger Pekkala.

Eftersom det var fråga om en omfattande leverans med både äldre och nyare anläggningar tillverkade av olika leverantörer, gjordes först en intial analys för att utreda de slutliga kostnaderna.

”Vanligen behövs ingen intial analys, men i det här fallet gick vi igenom alla anläggningar. Traditionellt levererar vi all utrustning och konfigurering, ansluter anläggningarna till systemet och sedan är systemet driftklart. I det här projektet gjorde vi dessutom en anslutning till kundens externa system, eftersom all data inte kommer direkt från anläggningarna”, beskriver Räsänen.

Fokus på datasäkerhet i utvecklingen

”PlantSys är designad med datasäkerheten i fokus. Systemet består av separata isolerade skikt som inte kommunicerar sinsemellan.”

I en anläggning monteras det för systemet utrustning som har extra bra datasäkerhet, och utrustningen ifråga är ansluten till anläggningens eget automationssystem med en brandväggsskyddad, sluten VPN-anslutning. Med extra bra datasäkerhet avses här åtgärder med vilka sårbarheterna i datasystemet minimeras för att inte olika sabotageprogram ska använda datasystemet som kanaler för attacker. När sårbarheterna minskar, blir systemhelheten mera hanterbar och datasäkerheten bättre.

”All insamling av data, synkronisering, sändning och rapportering är separata funktioner i systemet, och dessa har ingen kontakt med varandra. Den webbläsarbaserade uppkopplingen ger inte åtkomst till anläggningen, det vill säga rapporteringstjänsten och anläggningen har ingen kontakt sinsemellan.”

Enligt Räsänen är det ett vanligt missförstånd att ett system för digitalisering av energiproduktion skulle vara en dyr investering. I verkligheten är det inte så.

”Sist och slutligen är det här ganska förmånligt. Priset syns i vår webbutik och det är cirka 500 euro per månad. Priset innehåller allt, det vill säga utrustning, idrifttagning och utbildning för kunden.”

PlantSys Raportointi är redan i drift på ett tiotals objekt. Systemet utvecklas kontinuerligt och kunden får alltid den nyaste versionen och de medföljande basfunktionerna.

”Just nu håller vi på att ta fram olika egenskaper som grundas på artificiell intelligens. Bland annat en lägesbild av en anläggning med hjälp av artificiell intelligens, driftövervakning i realtid och förutseende övervakning, driftförslag och dessutom en simuleringsmodell av en anläggning som bygger på anläggningens digitala tvilling. Vi söker som bäst pilotkunder för projektet”, tipsar Räsänen.

Mera information

KPA Unicon
Joni Räsänen, joni.rasanen@kpaunicon.com , tel:+358407792458

Oulun Seudun Sähkö
Joni Pekkala, joni.pekkala@oss.fi, tel:+358447225360

Kund Story – Oulun Seudun Sähkö