Close

Kraftverket vid Lunawood Oy i Kaskö moderniserades år 2021.

Det här var ett exceptionellt projekt såtillvida att leveranstiden var mycket kort: hela projektet, från beställning till leverans, utfördes inom bara fem månader. Tidsspannet för demontering, montering och idrifttagning var bara 12 dygn. 

Lunawood tillverkar värmebehandlat virke vid fabriken i Kaskö. Fabriken har en årlig tillverkningskapacitet på 67 000 kubikmeter. Eftersom efterfrågan på produkterna är god  ville man ha det kortaste möjliga stoppet vid fabriken och kraftverket.

”Vanligen stoppas tillverkningen i 7–14 dygn beroende på omfattningen av underhållet. Marknaden styr oss till de effektivaste underhålls- och reparationsåtgärderna”, säger fabrikschef Jari Viitasalo.

Den energi som behövs för tillverkning av produkter av värmebehandlat virke produceras av KPA Unicons kraftverk som färdigställdes år 2001. När fabrikens energibalans förändrades aktualiserades en modernisering av kraftverket.

Moderniseringen förbättrade kraftverkets totala verkningsgrad och energieffektivitet. Samtidigt förlängdes anläggningens livslängd med cirka 10 år.

”Tekniken är inte urgammal i en anläggning som är 20 år, så en modernisering av vissa delar lönade sig”, berättar säljchef Esa Kukkonen vi  KPA Unicon.

Omsorgsfullt planerat är hälften gjort

Moderniseringen utfördes i två faser: i februari 2021 levererades en mindre del och huvudprojektet i november. På våren utfördes ändringar i rören för het olja och oljepumparna förnyades, och på hösten utfördes större ändringar.

På hösten förnyades anläggningens ekonomiserare, en ånggenerator tillfördes i anläggningen och rökgasfläkten flyttades utanför ångpannehallen. För att koppla nya tryckanordningar till det gamla systemet krävdes ändringar i rökgaskanalerna.

”Samtidigt förnyades också anläggningens automations- och styrsystem. Dessutom tillfördes ljudsotning till hetoljesystemet och tryckluftssotning tillfördes till den nya ekonomiseraren”, säger Kukkonen och fortsätter:

”Sotningen hade redan länge varit en utmaning i anläggningen, eftersom man före sotningen var tvungen att stoppa pannan innan systemet med fortlöpande sotning installerades.”

Huvudplaneringen av entreprenaden påbörjades i juni och materialet köptes in i snabb takt, och utrustningen började tillverkas i början av augusti. Fasen med arbete på byggplatsen började i september och anläggningen togs i drift första veckan i oktober. Det färdiga projektet överlämnades till kunden den 15 november.

Det korta tidsspannet och de globala problemen med materialtillgång var en utmaning också för KPA Unicons leverantörer och underleverantörer samt för själva kunden, det vill säga Lunawood.

”Jag vill rikta ett särskilt tack till dem – de tog tidtabellen som en utmaning och vi jobbade tillsammans som ett team”, berömmer Kukkonen.

Exemplarisk byggplats

Den moderniserade pannan Unicon Biograte har effekten sex megawatt. Energin används i huvudsak vid tillverkningen av värmebehandlat trä: för att producera ånga och hetolja, som biprodukt bildas hett vatten.

”Även för mig var det här en intressant process och koppling – hett vatten, olja och ånga i samma panna”, säger Kukkonen.

KPA Unicon reserverar vanligen 4–6 veckor för ett moderniseringsprojekt i samma storleksklass. För att få ner tiden till 2 veckor krävdes en god organisering och rersurstilldelning, smidigt samarbete och arbete dygnet runt.

”Det här lyckades genom precisa inköp, egna förberedelser och en ingående monteringsplanering, där varje resurs i objektet belastades med precision. All utrustning kom från vår egen verkstad, där ytorna med fogar för apparaterna och rören planerades omsorgsfullt för en kortare monteringstid.”

”Jobbet på byggplatsen löpte exemplariskt. Samarbetet var dynamiskt och kommunikationen löpte smidigt genom hela kedjan av underleverantörer. Omsorgsfullt planerat är hälften gjort”, säger Viitasalo.

Digitala verktyg innebär bättre beredskap för underhållet

I och med moderniseringen blev anläggningens totala verkningsgrad cirka 5 procent bättre och rökgasens temperatur sjönk betydligt. Med det nya sotningssystemet hålls pannans värmeytor nu renare.

”Automationsgraden i anläggningen höjdes, och dessutom förbättrades funktionerna och säkerheten avsevärt”, repeterar Viitasalo.

Automationsgraden höjdes med KPA Unicons system PlantSys, som ersatte anläggningens alla gamla system. Nu har anläggningen ett nytt fjärrstyrt övervakningssystem (PlantSys Operointi) samt en digital driftdagbok (PlantSys Päiväkirja) och ett rapporteringssystem (PlantSys Raportointi). Det moderna systemet stöds i flera år framåt.

”Nu när rapporterings- och dagboksuppgifterna är tillgängliga inte bara på övervakningsrummets dator, har personalen tillgång till mera delad information. Det här medför bättre driftsäkerhet i anläggningen och effektiverar funktionerna”, berättar Joni Räsänen, direktör för KPA Unicons digitala affärsverksamhet.

De digitala verktygen förändrar också driftpersonalens sätt att jobba.

”Vi håller på att lära oss mera om detta, men redan nu ser vi utöver trenderna också mera historikdata och dokumentation, och skiftdagboken är modern och tydlig. Vi är nöjda med helheten”, konstaterar Viitasalo.

Mera information

KPA Unicon Oy
Esa Kukkonen, esa.kukkonen@kpaunicon.com, tel:+358500949678
Joni Räsänen, joni.rasanen@kpaunicon.com, tel:+358407792458

Lunawood Oy
Jari Viitasalo, jari.viitasalo@lunawood.com, tel:+358505988752