Close

Arbetshälsa, säkerhet, miljö och kvalitet

Genom metoder i ledningssystemet och kontinuerlig förbättring strävar KPA Unicon efter att ständigt förbättra kundupplevelsen. Vi strävar också efter att årligen minska kvalitetskostnaderna och förbättra verksamhetens kvalitet, skapa en trygg arbetsmiljö samt uppnå en nollnivå i fråga om arbets- och miljöolyckor. Vi vill också minimera de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster. KPA Unicon vill bidra till att förbättra världen genom att främja användning av rena energilösningar bland kunderna och på så sätt minska kundernas miljöutsläpp.

Vi hjälper våra kunder att:

 • Minska utsläppen i gasform, fast form och vätskeform från energiproduktionen med hjälp av nya rena energilösningar.
 • Använda befintliga energikällor på ett mer ansvarsfullt sätt genom att effektivisera och förbättra den nuvarande energiproduktionen.
 • Fatta beslut om energiproduktion och utsläppsminskning genom att erbjuda vår expertis för kundernas bruk.

Vi uppnår HSEQ-policyns mål i vår egen verksamhet:

 • Genom att säkerställa en trygg arbetsmiljö i all vår verksamhet, i enlighet med utbildningen, anvisningarna och de gemensamt överenskomna etiska principerna.
 • Genom att satsa på välbefinnandet i arbetet genom att säkerställa flexibla arbetsrutiner i en god arbetsmiljö som en del av kunniga expertgemenskap, samt genom utbildning, öppen kommunikation och ett coachande ledarskap säkerställa att alla våra anställda klarar av sina uppgifter.
 • Involvera och höra anställda och deras företrädare i utvecklingen av arbetsmiljö och säkerhet
 • Genom kontinuerlig förbättring med hjälp av expertis, erfarenhet och öppen spridning av kunskap.
 • Genom att kontinuerligt utveckla våra lösningar för ren energi så att de allt bättre motsvarar framtidens behov, samt modigt ta initiativ för utveckling av kundernas energiproduktion i en mer effektiv och miljövänlig riktning.
 • Identifiera potentiella risker, faror och avvikelser i all vår verksamhet och genom att försöka antingen eliminera dem eller hantera dem.
 • Genom att identifiera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet och produktion, såsom koldioxid- och partikelutsläpp, samt användningen av energi och material, och skapa rutiner för att minimera effekterna.
 • Genom att kommunicera öppet med berörda parter för att säkerställa att de förstår vår HSEQ-policy, våra etiska principer, våra standarder och vår verksamhet.
 • Genom att endast använda sådana samarbetspartner vars kvalitets-, miljö- och arbetssäkerhetsnivå uppfyller våra etiska principer och mål.
 • Genom att förbinda oss till att följa de lagstadgade skyldigheter som berör vår verksamhet samt uppfylla fastställda krav och rutiner.

Som stöd för HSEQ-policyn och företagets strategi finns kvalitetsmål som beskrivs i processbeskrivningarna, miljömål som ses över årligen samt indikatorer för arbetssäkerhet och arbetshälsa. Uppfyllandet av målen mäts med hjälp av kapacitetsindikatorer, och korrigerande åtgärder vidtas utifrån resultaten.