Ledning | Kpa Unicon
Close

Styrelsen leder KPA Unicon på ett analytiskt sätt och lyssnar på personalen.

Ända sedan 1990 då KPA Unicon grundades har företagets värderingar varit ren energi, miljö, internationalism och en personal som mår bra. Dessa värderingar står till grund för att ett enmans konsultföretag under 30 års tid har kunnat växa till ett internationellt familjeföretag som sysselsätter närmare 300 experter.

KPA Unicon har grundats av och leds och ägs huvudsakligen av familjen Kovanen. Jukka-Pekka Kovanen är verkställande direktör och Jonna Kovanen ansvarar för företagets interna och externa kommunikation, marknadsföring och varumärkesbyggande. Familjeföretagets värderingar styr både KPA Unicons operativa verksamhet och styrelse. Ordförande för styrelsen är de ovan nämndas far, industrirådet Pekka Kovanen.

”När jag grundade företaget för trettio år sedan förstod jag att varken marknaden i Savolax eller i Finland skulle räcka till för oss. Därför har vi ända sedan starten finslipat våra produkter och tekniska lösningar så att de uppfyller högsta internationella standard. Bakom allt ligger en kompetent och välmående personal”, berättar Kovanen.

KPA Unicon har vuxit till en expert på ren energi på internationell nivå tack vare en systematisk utveckling. Både de anställda, högsta ledningen och styrelsen har deltagit i arbetet. I denna ekvation har styrelsens funktion varit att granska företagets verksamhet på ett kritiskt analytiskt sätt.

Styrelsen är familjeföretagets antagonist

Styrelse som har tre medlemmar leder KPA Unicons verksamhet och utveckling tillsammans med verkställande direktören och ledningsgruppen. Till ordförande Pekka Kovanens ansvarsområden hör kompetens inom ren energi och internationell marknadskännedom. De övriga styrelsemedlemmarnas styrkor är kunskaper i ekonomi och finansiering samt en god kännedom om företagsledarskap. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och vid behov även vid andra tidpunkter. Jonna Kovanen har varit styrelsens sekreterare ända sedan år 2011.

”Jag förutsätter att alla beslut motiveras analytiskt. Styrelsen diskuterar sig fram, men för ändå företaget framåt på ett eftertänksamt och sansat sätt. Detta tillvägagångssätt är en noga övervägd motvikt till familjeföretagets verksamhet”, säger Pekka Kovanen.

KPA Unicons verkställande direktör Jukka-Pekka Kovanen deltar i styrelsens möten som föredragande. Han förmedlar ledningsgruppens hälsningar och strategiska utvecklingsidéer utifrån vilka företagets operativa verksamhet planeras till styrelsen. Det är styrelsens uppgift att sporra KPA Unicons verkställande direktör och ledningsgrupp och säkerställa att företaget alltid verkar på ett målinriktat och ekonomiskt hållbart sätt.

För en fungerande styrelse krävs utomstående åsikter

I styrelsearbetet deltar utomstående som har verklig spetskompetens och som ser till att man inte blir blind för sin egen verksamhet i familjeföretaget. Utöver Pekka Kovanen består KPA Unicons styrelse av Pekka Hietala och Erkki Moisander.

Erkki Moisander har ingått i styrelsen för KPA Unicon ända sedan år 2004. Den före detta chefdirektören för LokalTapiola-gruppen är känd för att vara en mycket erfaren och skicklig expert på styrelsearbete.

”Moisander är en konstruktiv person som själv har varit företagare i ett familjeföretag. Han har en gedigen kompetens inom ledning av ett stort företag, vilket märks särskilt väl i hans roll som byggare och främjare av arbetssätten för KPA Unicons styrelse”, beskriver Pekka Kovanen.

 

Pekka Hietala som kom med i styrelsen år 2010 fungerar som finansdirektör och partner i det finländska investeringsbolaget Canelco Capital. Canelco Capital administrerar två kapitalfonder som är investerare i KPA Unicon.

”Vi ville ha med en kapitalinvesterare i KPA Unicons verksamhet för att få kompetens inom ekonomi och finansiering samt även tilläggskapital. Hietala är ett styrelseproffs som gärna diskuterar och tar ställning. Det märks på hans sätt att arbeta att han har varit med i många olika sammanhang”, säger Kovanen.

Den viktigaste värderingen är förtroende

Hos KPA Unicon bygger allt arbete på förtroende. Produkterna har hela tiden utvecklats och blivit miljövänligare och garantierna och servicen omfattar alla världsdelar. Alla de värmeanläggningar som företaget har byggt under de senaste 30 åren runtom i världen visar prov på att det går att lita på KPA Unicon.

”Allt vi gör utgår från våra anställda. Vår teammodell  ger våra experter mer ansvar och frihet, vilket kunden märker av i att vi är såväl pålitliga som effektiva och snabba. Vår personal utmanar sig själva att utvecklas. På det här sättet klarar vi av att producera produkter som är av toppklass i världen.”

I ett familjeföretag lyssnar man noga på de anställda. Pekka Kovanen diskuterar med de anställda i företagets olika enheter. På så sätt får han en realistisk uppfattning om på vilket sätt företaget bör utvecklas. Det ger även styrelsearbetet en nära kontakt till det dagliga arbetet på fältet.

”Förtroende föds ur välbefinnande. Därför tar vi väl hand om våra experter. Det är viktigt för mig att engagemanget i arbetet inte suger musten ur de anställda utan att de även får tid och energi över för sina familjer. För mig är familjen det allra viktigaste i mitt liv och därför kommer KPA Unicon att vara ett familjeföretag även i framtiden”, lovar Pekka Kovanen.