Close

KPA Unicons teammodell gör kunder och anställda nöjda

KPA Unicon har övervunnit de stora internationella företagens arvsynd, dvs. ett långsamt beslutsfattande. Företaget har minskat byråkratin genom att flytta beslutanderätten från den högsta ledningen till multiprofessionella expertteam. Lösningen har stärkt företagets gemenskapskänsla och sammanhållning. Dessa utgör styrkorna i KPA Unicons sakkunnigarbete.

”Kundtillfredsställelsen har ökat märkbart under dessa två år då vi har utvecklat teammodellen. Beslutsfattandet och hela vår verksamhet har blivit snabbare”, berättar KPA Unicons verkställande direktör Jukka-Pekka Kovanen.

Teammodellen bygger på långsiktig utbildning av personalen och tydligare interna processer. Modellen har finslipats med hjälp av utomstående experter bland annat genom kurser och handledning. Resultatet är en verksamhetsmodell som har byggts upp kring kompetens och förtroende.

”Våra anställda har fått vara mera självständiga och fått utveckla sin specialkompetens som en del av teamet och kundarbetet. Detta framgår även tydligt av mätningarna av personaltillfredsställelsen. Samtidigt har personalomsättningen upphört nästan helt. Vi har satsat mycket på det här och det har lönat sig”, berömmer Kovanen.

Teammodellen är KPA Unicons resurs

 KPA Unicon har nio suveräna team  i Finland som har specialiserat sig på att hantera olika projekt och finna lösningar på många slags utmaningar. Landsenheterna som finns i fem länder runtom i världen följer samma modell. Dessa team som består av 7–14 experter följer med kunden från försäljning till leverans och erbjuder sin hjälp genom hela livscykeln.

Ett multiprofessionellt team som är uppbyggt av experter från flera olika branscher innebär att kunden inte behöver leta efter kompetens någon annanstans utan projektet kan hållas ihop som en tydlig och kontrollerad helhet.

”Vi ville inte längre vara i en situation som innebar att ansvarspersonerna byttes ut i takt med att projektet framskred. När en ny fas i projektet började var vi tvungna att rekrytera och introducera nya personer, och ofta skaffade även kunderna kompletterande kompetens från ett annat företag. Situationen var inte ändamålsenlig för någon”, beskriver Jukka-Pekka Kovanen.

Enligt den nuvarande modellen kan teamen hjälpa kunden enligt principen ”allt från ett ställe”. Teamet har all den kompetens som behövs för att klara av att lösa kundens utmaningar.

”Våra team har svetsats samman bra. Vi känner vår kompetens i förhållande till kundens behov och vi vet hela tiden vad vi kommer att behöva kunna i framtiden. De tydliga processerna i företagets kvalitetssystem styr arbetet. Vi får alltid hjälp då vi behöver det antingen från teamledaren eller direkt från högsta ledningen”, berättar Juuso Viskari som är projektchef för teamet Charlie.

I Charlie-teamet arbetar 13 experter som finns utspridda på fyra orter. Teammedlemmarna håller vanligtvis kontakt med varandra och med kunderna via nätet. Ibland ordnas även möten ansikte mot ansikte. En förutsättning för att arbetet ska fungera är att det finns förtroende.

”Övergången till teammodellen är ett bevis på ledningens förtroende för oss experter. Med förtroendet följer givetvis ett stort ansvar, men utan att någon vaktar eller håller ett vakande öga på oss. Verksamhetsmodellen har gett upphov till en sund tävlingsanda mellan teamen och tack vare den vill varje team hela tiden bli bättre och arbeta effektivare och smartare. Det innebär att vi håller vårt löfte både till varandra och till våra kunder”, sammanfattar Charlie-teamets EIC-expert Mikko Savolainen.

Snabba och kompetenta beslut Enligt KPA Unicons strategi bygger varje team årligen en egen verksamhetsplan och ställer upp mål för sig. Detta är möjligt för att teamen har befogenhet att fatta beslut självständigt. ”I och med att teamet även ansvarar för projektets försäljning, känner vi till alla faser i kundrelationen. Detta gör att vi kan arbeta utifrån våra processer och satsa på planeringen. Vi klarar därför bäst av att fatta beslut som rör projektet själva utan byråkrati. Kundernas dyrbara tid slösas inte bort på att vänta”, lovar Juuso Viskari. Vi har satsat mycket på en tydlig och aktiv kundkommunikation i teammodellen. Kunden ska alltid veta vem han kan vända sig till i olika ärenden. ”Även om vi arbetar i team överskrider vår verksamhet även teamgränserna. Vi sporrar varandra och utnyttjar hela husets kompetens då det behövs”, berättar Mikko Savolainen. I teamet ingår även en teamledare. Teamledaren hjälper till att bygga teamet vid starten och definiera teamets arbetsmetoder. Därefter fungerar teamledaren som en sparringpartner för teamet och förmedlar meddelanden mellan teamet och den högsta ledningen. Teamledarna har lång erfarenhet och klarar av att hjälpa teamet även i svåra situationer. Fjorton team – välj det som passar dig KPA Unicon har fjorton självständiga expertteam. Teamen är snabba och flexibla och de har fått stort ansvar och rätt att fatta beslut. Tack vare lyckade kundrelationer vill teamen fortsätta växa. ”Enligt våra kunder har vi lyckats med teammodellen. Projekten går snabbare och det märks även hos kunden i form av lägre kostnader. Samtidigt är vår personal nöjdare och personalomsättningen har nästan upphört helt”, berömmer KPA Unicons verkställande direktör Jukka-Pekka Kovanen. Nedan hittar du kontaktuppgifterna till alla KPA Unicons team och deras specialområden. Ring eller skicka ett meddelande till den expert som möter behoven i ditt företag och se hur vi kan hjälpa dig.